جشن هشتاد سالگی

جشن هشتاد سالگی

جشن هشتاد سالگی

جشن هشتاد سالگی  : RKB
در ماه سپتامبر سال 2016 گروه RKB جشن 80 سالگرد خود را از فعالیت در صنعت بلبرینگ برگزار کردند. در سال 1936 به عنوان یک فروشگاه ماشین حومه تاسیس شد. امروزه گروه RKB یک سازمان تولیدی چند ملیتی است که صادرات رولر بیرینگ با  حق بیمه کیفیت  در سراسر جهان را انجام میدهد
RKB از همه سهامداران آن برای پشتیبانی فوق العاده و تعهد در طول این دهه تشکر می نماید.