RKB واقع درشرق اروپا رتبه اول را در Brasov دارد.

RKB واقع درشرق اروپا رتبه اول را در Brasov دارد.

RKB واقع درشرق اروپا رتبه اول را در Brasov دارد.

در بیست و سومین نسخه  از جوایز کسب و کار ویرایش شده توسط اتاق بازرگانی و صنایع Brasov (رومانی)، RKB  در شرق اروپا مقام اول را در رده " شرکت های MS   " دارا است. این رویداد برای کسب و کار محلی و برای توسعه اقتصادی کشور به مانند رسم  است.