RKB ماشین سنگ زنی جدید برای بیرینگهای بزرگ تهیه کرده است

RKB ماشین سنگ زنی جدید برای بیرینگهای بزرگ تهیه کرده است

RKB ماشین سنگ زنی جدید برای بیرینگهای بزرگ تهیه کرده است

نیروی تولیدT3 تولیدات کارخانه به تازگی توسط یک ماشین سنگ زنی دقیق جدید برای حلقه اندازه بزرگ تا سایز    1250  میلی متر) افزایش یافته است. با کنترل عددی زیمنس و دو دوک با سرعت بالا، ماشین سنگ زنی جدید دقت ماشینکاری بسیار بالاتر در مقایسه با کنترل دستی و یا مکانیکی چرخ خودکار را فراهم می کند .