طراحی بیرینگ های ارتعاشی RKB مخصوص صنایع معدنی

طراحی بیرینگ های ارتعاشی RKB مخصوص صنایع معدنی

طراحی بیرینگ های ارتعاشی RKB مخصوص صنایع معدنی

مرکز تحقیقات RKB دو بیرینگ مختلف را طراحی کرده است: ROVSX و ROVSX/T  که مخصوص کاربردهای ارتعاشی مانند vibration screen و vibration hammer. این نوآوری مربوط به طراحی قفسه می شود که با توجه به تجربه ما بهینه سازی شده و توسعه یافته است.