مشاوره فنی

    کارشناسان این شرکت که توسط واحد تیم فنی کمپانی Technical Team Unit )RKB) آموزش دیده اند ، همواره آماده ارائه خدمات مشاوره فنی به مشتریان در صنایع مختلف کشور می باشند. بخشی از خدمات این کارشناسان و واحد تیم فنی کمپانی RKB شامل موارد زیر است:
  • محاسبه مقدار واقعی بارهای بیرینگ ، گشتاور راه اندازی و عملیاتی بیرینگ، دمای عملیاتی و...
  • تطبیق قابلیت تحمل بارهای دینامیک و استاتیک بیرینگ با تنش های ایجاد شده در تجهیزات ناشی از این بارها
  • خدمات نظارت بر شرایط ، از جمله تحلیل و بررسی شوک و ارتعاش
  • انتخاب بیرینگ مناسب (نوع، سایز، لقی داخلی و...)
  • نظارت بر نصب بیرینگ
  • آموزش سرویس و نگهداری بیرینگ برای تکنسین های فنی مشتریان با تمرکز بر روانکاری و روش های مونتاژ و دمونتاژ بیرینگ
  • سیستم روانکاری و روان کننده ها، برای کمک به شرایط روغنکاری الاستو-هیدرولیک (توانایی تحمل فشارهای تماسی بالا) و کاهش دمای عملیاتی
  • فواصل زمانی گریس کاری مجدد و میزان گریس کاری که بایستی مورد استفاده قرار گیرد.