می تواند به استفاده از یک سری مراکز تدارکاتی RKB گروه
 : مدرن در استراتژیکی ترین مناطق جهان اتکا کند 
.قطب مرکزی سوئیس : به مساحت 15.000 متر مربع برای تحویل دادن بیرینگ ها به کشورهای خارجی آن سوی دریا ها
.قطب ایتالیا : به مساحت 14.000 متر مربع برای تحویل دادن بیرینگ ها به کشور هاي اتحادیه اروپا و ترکیه
.قطب رومانی : به مساحت 2.500 متر مربع برای تحویل دادن بیرینگ ها به کشور های اروپای شرقی
.قطب هندوستان : به مساحت 2.000 متر مربع برای تحویل دادن بیرینگ ها به بازار هندوستان